پروژه تجهیز ایستگاه پمپاژ دفع آب های سطحی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

پروژه تجهیز ایستگاه پمپاژ دفع آب های سطحی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • پروژه تجهیز ایستگاه پمپاژ دفع آب های سطحی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

  • محل پروژه :

  • اهواز

  • کارفرما :

  • شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

  • مشاور :

  • -

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 14 شهریور 1386

  • مدت اجرای پروژه :

  • 4 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • پروژه تجهیز ایستگاه پمپاژ دفع آب های سطحی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

معرفی پروژه

پروژه تجهیز ایستگاه پمپاژ دفع آب های سطحی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب