تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ دشت اوان دزفول

تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ دشت اوان دزفول کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ دشت اوان دزفول

  • محل پروژه :

  • دزفول-ایستگاه پمپاژ دشت اوان

  • کارفرما :

  • شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

  • مشاور :

  • دفتر فنی طرح های آبرسانی سازمان آب و برق استان خوزستان

  • نظارت و بازررسی :

  • دستگاه نظارت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 15 آذر 1379

  • مدت اجرای پروژه :

  • 2 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ دشت اوان دزفول

معرفی پروژه

تعمیر و بازسازی الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ دشت اوان دزفول