بازسازی کلی ایستگاه اصلی برداشت آب های سطحی سوسنگرد

بازسازی کلی ایستگاه اصلی برداشت آب های سطحی سوسنگرد کاتالوگ پروژه
  • شرح پروژه :

  • بازسازی کلی ایستگاه اصلی برداشت آب های سطحی سوسنگرد

  • محل پروژه :

  • سوسنگرد

  • کارفرما :

  • شهرداری سوسنگرد

  • مشاور :

  • دفتر فنی شهرداری سوسنگرد

  • نظارت و بازررسی :

  • دفتر فنی شهرداری سوسنگرد

  • تاریخ اجرای پروژه :

  • 18 بهمن 1384

  • مدت اجرای پروژه :

  • 2 ماه

  • سایر اطلاعات :

  • بازسازی کلی ایستگاه اصلی برداشت آب های سطحی سوسنگرد

معرفی پروژه

بازسازی کلی ایستگاه اصلی برداشت آب های سطحی سوسنگرد