معرفی مدیران

اعضای هیئت مدیره

  • علیرضا ترکیان
    نام و نام خانوادگی : علیرضا ترکیان سمت : مدیر عامل پست الکترونیک :info@apsco.ir تلفن : 06132212462
  • علی اصغر ترکیان
    نام و نام خانوادگی : علی اصغر ترکیان سمت : رئیس هیئت مدیره پست الکترونیک :info@apsco.ir تلفن : 06132212462
  • محمد حسین ترکیان
    نام و نام خانوادگی : محمد حسین ترکیان سمت : موسس و نایب رئیس هیئت مدیره پست الکترونیک :info@apsco.ir تلفن : 06132212462

مدیران اجرایی

  • رکوردی ثبت نشده است.

چارت سازمانی